Kvalitet- Miljö- Arbetsmiljö-mål

Kvalitetspolicy

Käringötrafiken AB bedriver skärgårdstrafik i Orust Kommun på uppdrag av Västtrafik AB, samt kör gods så som kolonialvaror, mindre byggmateriel etc. Vi bedriver även chartertrafik i Bohuslän.

Våra passagerare ska känna sig trygga när de transporteras med våra fartyg. Vi kvalitetssäkrar regelbundet vår säkerhetsutrustning och håller god beredskap för oförutsedda händelser. Vår erfarna och kompetenta personal genomgår regelbunden utbildning.

Vi åtar oss att följa tillämpliga lagar och andra krav samt de kundkrav som gäller för vår verksamhet.

Miljöpolicy

Käringötrafiken AB strävar efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller våra egna fartyg. I möjligaste mån används material, utrustning och metoder som inte utgör miljö- och hälsorisker, vare sig för de anställda eller för allmänheten.

Det innebär att bränsleförbrukningen, utsläpp och drift ska vara effektiva och energisnåla, med ett minimalt utfall av restprodukter. Framförallt gäller det att miljöfarligt avfall och påverkan på miljön så som miljöfarliga utsläpp minimeras så mycket som möjligt. Vår verksamhet skall följa miljölagar och andra bindande krav. Käringötrafikens strävan är att så mycket som möjligt av fartygens beståndsdelar skall vara återvinningsbara samt att leveranser ska ske på ett så miljömässigt sätt som möjligt.

Arbetsmiljöpolicy

Käringötrafiken verkar för en god och säker arbetsmiljö som uppfyller alla relevanta lagar och krav. Målsättningen med Käringötrafikens miljöarbete är att åstadkomma en långsiktig effektiv verksamhet som samtidigt innebär en god fysisk, psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för alla anställda.

Arbetsmiljön på Käringötrafiken skall präglas av kreativitet, delaktighet, och god stämning. Med allas engagemang blir det lätt att skapa den goda arbetsplatsen. Alla skall känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap, och tycka att det är roligt att gå till sin arbetsplats.

Vi ska utföra våra tjänster professionellt, effektivt och på ett sådant sätt att vi tillsammans säkerställer en bra arbetsmiljö som präglas av öppenhet och respekt. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra beslut som fattas och aktiviteter som genomförs samt utgöra en naturlig del i allt vi gör.